ПРОЕКТ

Детската градина се включва в проект

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“