ИНФОРМАЦИЯ

ЗА БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА

ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

/ІІІ възрастова група 5-6 г. и ІV възрастова група 6-7 г./

В Държавен вестник бр. 85/02.10.2020 г. са обнародвани измененията  в Наредба № 5 за предучилищното образование.

Промените, касаещи отсъствията на децата, са отразени в § 10 от преходните и заключителни разпоредби и гласят следното:

*Отсъствията на децата през учебно време по семейни причини за учебната 2020-2021 година са допустими за не повече от 20 дни с писмено уведомяване от родителите. *

Напомняме Ви, че отсъствие на децата е допустимо и за времето на ваканциите. През 2020-2021 учебна година ваканциите, определени в училищното образование със заповед на министъра на образованиеот и науката, са:

Есенна: 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.

Коледна: 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.

Междусрочна: 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.

Пролетна: 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.