СЪОБЩЕНИЕ

От 01.06.2018 г. започва записването на приетите деца в първа група и в детската ясла за учебната 2018/2019 г. Срокът за записване е до 15.06.2018 г. включително.

Документи при записване:

 1. Копие и оригинал на акт за раждане на детето.
 2. Лична карта на родителя, подал заявлението /представя се за проверка на данни/
 3. Документ от работодател,  че родителят работи по трудов договор. Документът трябва да съдържа следните реквизити:  изходящ номер, дата на издаване, мокър печат,  подпис, БУЛСТАТ на фирмата.
 4. Актуален документ за регистрация от бюрото по труда – Варна, за времето, през което лицето получава парично обезщетение за безработица.
 5. Заверено копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 или чл. 92  от ЗДДФЛ за предходната календарна година за управители на ООД и ЕООД , ако родителят е самоосигуряващ се.
 6. Служебна проверка за наличие или липса на данъчни задължения за предходната календарна година на родителя, подал заявлението /извършва се в детската градина/. При наличие на задължения, комплектът с документи се счита за непълен.
 7. Служебна проверка за здравно-осигурителните права на родителя, подал заявлението /извършва се в детската градина/. При наличие на задължения, комплектът с документи се счита за непълен.

Допълнителни документи, удостоверяващи предимства /представят се при записване/

 1. Документ от ТЕЛК за заболяване на детето (с 50% и над 50%).
 2. Документ от ТЕЛК за заболяване на други деца в семейството (със 70% и над 70%), ако не са настанени в други социални институции.
 3. Решение на ТЕЛК за увреждане с над 70% на един от родителите.
 4. Акт/актове за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци.
 5. Акт за смърт на родител, ако детето е сирак или полусирак.
 6. Акт за раждане на дете (от задължителните документи), когато е вписано обстоятелството „неизвестен“ родител.
 7. Документ, че друго дете от семейството посещава същото детско заведение (до трета  група включително).
 8. Документ от Държавна агенция за закрила на детето при настаняване на дете в семейство на роднини или близки, при полицейска закрила, за дете от специализирани институции и резидентни услуги, както и за дете от центрове за настаняване от семеен тип /с документ от съответната институция/.

Записването се извършва всеки работен ден в кабинета на заместник-директора.

Работно време:  8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч.