Новини

Прием 2022

Уведомяваме Ви, че от 07.06.2022г. до 10.06.2022г. започва записването на новоприетите деца за уч. 2022/2023 год. Администрацията в детската градина ще работи със следното работно време:

07.06.2022г. – 9.00ч. до 12.30ч.; 13.00 ч. до 17.30 ч.

08.06.2022г. – 8.00ч. до 12.30ч.; 13.00 ч. до 17.30 ч.

09.06.2022г. – 8.00ч. до 12.30ч,; 13.00 ч. до 17.30 ч.

10.06.2022г. – 8.00ч. до 12.30ч.; 13.00 ч. до 16.30 ч.

Допълнителна информация и необходими документи:

 
 
 

ПРИЕМ 2022 г.

Информираме ви, че в сайта на Община Варна, раздел „Прием в детски ясли, детски градини и училища“, е публикуван график на дейностите за кандидатстване, класиране и записване на деца за учебната 2022-2023 г.

Линк към сайта: https://dg.uslugi.io/ 

Електронната система ще бъде отворена за регистрация на заявления за първо класиране от  09.05.2022 г. до 27.05.2022 г.

В електронното класиране ще участват само децата, които кандидатстват за яслена група, родени през 2020 и 2021 г. , първа възрастова група, родени през 2019 г. и 5 и 6-годишни в подготвителни групи в училище.

 

Съобщение

Със заповед № РД 09-129 от 26.08.2021 г. на директора на ДГ № 18 „Чайка“ е утвърдена „Програма за оценка на риска и минимизиране на риска за здравето и безопасността на работещите в условията на опасност от зараза от нов биологичен агент коронавирус SARS-COV-2, причиняващ заболяване COVID-19 – „Делта“ щам“.

Със съдържанието на документа можете да се запознаете тук.

Уважаеми родители,

От 01.09.2021 г. влизат в сила нови графици за посрещане и изпращане на децата.

Напомняме Ви, че след продължително отсъствие от 1 месец се представя резултат от чревни изследвания на детето и бележка от лекар, че то е клинично здраво и няма контакт с ОЗБ.

Не пропускайте да ни предупредите един ден по-рано, до 9:00 часа, когато детето подновява присъствието си.

СЪОБЩЕНИЕ

Предстои провеждането на родителски срещи

за новосформираните групи за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИК
16.06.2021 (сряда) от 18:00 ч. – група „Щурче“
17.06.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч. – група „Калинка“
18.06.2021 г. (петък) от 18:00 ч. – група „Маргаритка“
23.06.2021 г. (сряда) от 18:00 ч. – яслена група
24.06.2021 г. (четвъртък) от 18:00 ч. – група „Звездичка“
25.06.2021 г. (петък) от 18:00 ч. – група „Морска звездичка“
Родителските срещи ще се провеждат във вътрешния двор.
При лошо време е осигурено помещение, като се спазват противоепидемичните мерки.
Група „Калинка“ и група „Маргаритка“ се намират във филиал „Бисерче“ (ж.к. „Чайка“, до бл. 19). Останалите групи се намират в основната сграда (ж.к. „Чайка“, до бл. 3).

ПРИЕМ 2021 г.

Записването на приетите деца започва на 08.06.2021 г. в 9:00 ч.

и приключва на 11.06.2021 г. в 16:30 ч.

В ДГ № 18 „Чайка“ записването ще се извършва в администрацията на централната сграда (ж.к. „Чайка“, до бл. 3) от 8:00 до 16:30 ч.

Информация за необходимите документи можете да намерите тук

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.01.2021 г. влизат в сила промени в размера на таксите за детска градина, съгласно Решение № 496-1 от Протокол 11/30.12.2020г на Общински съвет – Варна за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

І. Създава се нов член 34а, със следното съдържание:

Таксата за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини е 40,00 лв. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.

ІІ. Чл. 34а(1) Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини за:

 1. Деца, на които поне един от родителите е със 70% и над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 2. Деца на неизвестни родители;
 3. Деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
 4. Деца със забоявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие;
 6. Деца-сираци или деца с един родител;
 7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;
 8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;
 9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство;
 10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05М20Р001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет (към момента това е доход от 369 лв. на член от семейството).

!!! За освобождаване от такса родителите представят декларация (предоставя се от администрацията) и следните документи:

 1. Копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 1;
 2. Копие от акт за раждане – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 2;
 3. Копие от акта за смърт – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 3;
 4. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 4;
 5. Копия от актовете за раждане на всички деца – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 5 и т. 7;
 6. Служебна бележка от ВУЗ – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 8;
 7. Копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 9;
 8. Удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларацията – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 11

Декларацията и копията на документи (оригиналите се представят за справка) се внасят в администрацията на ДГ. На вносителят се дава входящ номер от длъжностното лице, приело документите.

За децата, посещаващи ДЯ, I и II група таксата е 48 лв.

С цялото съдържание на решението на Общински съвет Варна можете да се запознаете тук

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА

ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

/ІІІ възрастова група 5-6 г. и ІV възрастова група 6-7 г./

В Държавен вестник бр. 85/02.10.2020 г. са обнародвани измененията  в Наредба № 5 за предучилищното образование.

Промените, касаещи отсъствията на децата, са отразени в § 10 от преходните и заключителни разпоредби и гласят следното:

*Отсъствията на децата през учебно време по семейни причини за учебната 2020-2021 година са допустими за не повече от 20 дни с писмено уведомяване от родителите. *

Напомняме Ви, че отсъствие на децата е допустимо и за времето на ваканциите. През 2020-2021 учебна година ваканциите, определени в училищното образование със заповед на министъра на образованиеот и науката, са:

Есенна: 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.

Коледна: 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.

Междусрочна: 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.

Пролетна: 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.