Новини

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.01.2021 г. влизат в сила промени в размера на таксите за детска градина, съгласно Решение № 496-1 от Протокол 11/30.12.2020г на Общински съвет – Варна за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

І. Създава се нов член 34а, със следното съдържание:

Таксата за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини е 40,00 лв. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.

ІІ. Чл. 34а(1) Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини за:

 1. Деца, на които поне един от родителите е със 70% и над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 2. Деца на неизвестни родители;
 3. Деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
 4. Деца със забоявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие;
 6. Деца-сираци или деца с един родител;
 7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;
 8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;
 9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство;
 10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05М20Р001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет (към момента това е доход от 369 лв. на член от семейството).

!!! За освобождаване от такса родителите представят декларация (предоставя се от администрацията) и следните документи:

 1. Копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 1;
 2. Копие от акт за раждане – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 2;
 3. Копие от акта за смърт – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 3;
 4. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 4;
 5. Копия от актовете за раждане на всички деца – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 5 и т. 7;
 6. Служебна бележка от ВУЗ – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 8;
 7. Копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 9;
 8. Удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларацията – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 11

Декларацията и копията на документи (оригиналите се представят за справка) се внасят в администрацията на ДГ. На вносителят се дава входящ номер от длъжностното лице, приело документите.

За децата, посещаващи ДЯ, I и II група таксата е 48 лв.

С цялото съдържание на решението на Общински съвет Варна можете да се запознаете тук

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТА НА ДЕЦАТА

ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

/ІІІ възрастова група 5-6 г. и ІV възрастова група 6-7 г./

В Държавен вестник бр. 85/02.10.2020 г. са обнародвани измененията  в Наредба № 5 за предучилищното образование.

Промените, касаещи отсъствията на децата, са отразени в § 10 от преходните и заключителни разпоредби и гласят следното:

*Отсъствията на децата през учебно време по семейни причини за учебната 2020-2021 година са допустими за не повече от 20 дни с писмено уведомяване от родителите. *

Напомняме Ви, че отсъствие на децата е допустимо и за времето на ваканциите. През 2020-2021 учебна година ваканциите, определени в училищното образование със заповед на министъра на образованиеот и науката, са:

Есенна: 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.

Коледна: 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.

Междусрочна: 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл.

Пролетна: 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.

Успешна  2020-2021 учебна година!

От 15.09.2020 год. са в сила нови

ПРАВИЛА, МЕРКИ И ОТГОВОРНОСТИ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 18 „ЧАЙКА“
В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Учебна 2020/2021 година

 Тук  можете да се запознаете с правилата.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ!

От 01.09.2020 г. влизат в сила нови графици за посрещане и изпращане на децата.

Прием 2020 г.

Всичко за приема на деца в детската градина и детската ясла за учебната 2020/2021 г. можете да намерите на специалната ни страница:

  http://dgchaika.com/?page_id=175

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА 22.06.2020 г

Детска ясла

Първа възрастова група

Записването на новоприетите деца започва от 9:00 ч. на 23.06.2020 г. и ще продължи до 16:30 ч. на 26.06.2020 г.

Необходимите документи за записване са подробно посочени тук.

Записването се извършва в основната сграда на детската градина в ж.к. „Чайка“, до бл. 3; от 8:00 ч /след 23.06./ до 17:00 ч., при спазване на изискванията за противоепидемиологична обстановка.

Възстановяване на дейността на ДГ № 18 „Чайка“

за посещения на деца

Със заповед № 1707 на Кмета на Община Варна от 19.05.2020 г. и  заповед на Директора на ДГ № 18 „Чайка“ се възстановява дейността на детската градина от 26.05.2020 г.

Дейността на детската градина се регламентира от   „Вътрешни правила за организиране на дейността в условията на COVID-19“.

Децата възстановяват посещението си в детската градина след попълване на заявление от страна на родителите/настойниците най-късно два дни преди идване на детето.

При постъпване за първи път след продължилото отсъствие на детето, родителите/настойниците подписват   информирано съгласие.

Приемът и изпращането на децата се осъществяват при строго спазване на график, с цел избягване на струпване на много хора и за да се осигури физическа дистанция.

Всички документи можете да намерите тук.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, уведомяваме всички, че детската градина няма да работи до 29.03.2020 г.

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“ открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.

 • Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
 • Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
 • Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна