Новини

Възстановяване на дейността на ДГ № 18 „Чайка“

за посещения на деца

Със заповед № 1707 на Кмета на Община Варна от 19.05.2020 г. и  заповед на Директора на ДГ № 18 „Чайка“ се възстановява дейността на детската градина от 26.05.2020 г.

Дейността на детската градина се регламентира от   „Вътрешни правила за организиране на дейността в условията на COVID-19“.

Децата възстановяват посещението си в детската градина след попълване на заявление от страна на родителите/настойниците най-късно два дни преди идване на детето.

При постъпване за първи път след продължилото отсъствие на детето, родителите/настойниците подписват   информирано съгласие.

Приемът и изпращането на децата се осъществяват при строго спазване на график, с цел избягване на струпване на много хора и за да се осигури физическа дистанция.

Всички документи можете да намерите тук.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, уведомяваме всички, че детската градина няма да работи до 29.03.2020 г.

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“ открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.

 • Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
 • Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
 • Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

ОБЯВЛЕНИЕ

Със заповед № РД 111 от 02.09.2019 г. на директора на ДГ № 18 „Чайка“ се открива процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

ИЗБОР НА ЗАЯВИТЕЛ

Заповед за избор – 13.09.2019 г.

Oбявление

Наредба

Примерно предложение

АЗ ВЯРВАМ И ПОМАГАМ

Детска градина № 18 „Чайка“ и филиал „Бисерче“ се включиха в инициативата „Аз вярвам и помагам с пластмасови капачки в помощ на недоносените бебета“.

На 13 април 2019 г. бяха предадени 53 килограма капачки.

Награда „Млад учител“

На 29.10.2018 г. кметът на град Варна Иван Портних и председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов наградиха 43 млади учители.

Сред удостоените с отличието „Млад учител“ за мотивиран и добър старт в учителската професия са Славена Димитрова Николова и Катерина Димитрова Филева, номинирани от детска градина „Чайка“. 

На 1 ноември 2018 г., в деня на Народните будители, наградените млади учители и Румяна Денева – заместник-директор, участваха в предаването на радио Варна „Отличен 6“ с водеща Валерия Василева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2018 г.

О Б Я В А

Детска градина № 18 „Чайка“ обявява конкурс за отдаване на помещение под наем  за допълнителна педагогическа дейност.

Документи и допълнителна информация – тук 

Успешна 2018-2019 учебна година!

СЪОБЩЕНИЕ

Родителските срещи за новосформираните групи ще се проведат както следва:

І А група „Пчеличка“ – 27.06.2018 г.

І В група „Моряче“ – 28.06.2018 г.

І Б група „Златна рибка“ – 29.06.2018 г.

І Г група „Смехорани“ – 02.07.2018 г.

Яслена група „Слънчице“ – 03.07.2018 г.

Всички родителски срещи ще се проведат във физкултурния салон на филиал „Бисерче“ , който се намира до бл. 19 в ж.к. „Чайка“ с начало 17:30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.06.2018 г. започва записването на приетите деца в първа група и в детската ясла за учебната 2018/2019 г. Срокът за записване е до 15.06.2018 г. включително.

Документи при записване:

 1. Копие и оригинал на акт за раждане на детето.
 2. Лична карта на родителя, подал заявлението /представя се за проверка на данни/
 3. Документ от работодател,  че родителят работи по трудов договор. Документът трябва да съдържа следните реквизити:  изходящ номер, дата на издаване, мокър печат,  подпис, БУЛСТАТ на фирмата.
 4. Актуален документ за регистрация от бюрото по труда – Варна, за времето, през което лицето получава парично обезщетение за безработица.
 5. Заверено копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 или чл. 92  от ЗДДФЛ за предходната календарна година за управители на ООД и ЕООД , ако родителят е самоосигуряващ се.
 6. Служебна проверка за наличие или липса на данъчни задължения за предходната календарна година на родителя, подал заявлението /извършва се в детската градина/. При наличие на задължения, комплектът с документи се счита за непълен.
 7. Служебна проверка за здравно-осигурителните права на родителя, подал заявлението /извършва се в детската градина/. При наличие на задължения, комплектът с документи се счита за непълен.

Допълнителни документи, удостоверяващи предимства /представят се при записване/

 1. Документ от ТЕЛК за заболяване на детето (с 50% и над 50%).
 2. Документ от ТЕЛК за заболяване на други деца в семейството (със 70% и над 70%), ако не са настанени в други социални институции.
 3. Решение на ТЕЛК за увреждане с над 70% на един от родителите.
 4. Акт/актове за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци.
 5. Акт за смърт на родител, ако детето е сирак или полусирак.
 6. Акт за раждане на дете (от задължителните документи), когато е вписано обстоятелството „неизвестен“ родител.
 7. Документ, че друго дете от семейството посещава същото детско заведение (до трета  група включително).
 8. Документ от Държавна агенция за закрила на детето при настаняване на дете в семейство на роднини или близки, при полицейска закрила, за дете от специализирани институции и резидентни услуги, както и за дете от центрове за настаняване от семеен тип /с документ от съответната институция/.

Записването се извършва всеки работен ден в кабинета на заместник-директора.

Работно време:  8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч.