Проекти

Детската градина се включва в проект

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

/ноември 2019 г. – май 2020 г./

В проекта участват 6 педагогически специалисти.

Включени са 35 деца от всички възрастови групи.