Права и задължения

Родителите / настойниците  полагат грижи за децата си  в съответствие с изискванията на Семейния кодекс, Конвенцията за закрила на детето, Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане Закона за закрила на детето.

ИЗ „ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДЗ № 4 „ЧАЙКА“

/Раздел „Родители“/

ИЗ „ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД“

/Раздел „Родители“/

Споделена отговорност и взаимодействие с екипа на ОДЗ № 4 „Чайка“

 1. Родителите/настойниците са партньори на учителите в осигуряване на условия за развитие и възпитание на децата.
 2. Участват в родителски срещи, в избирането на родителски комитет и настоятелство и в  утвърждаване на техните решения.
 3. Правят предложения за подобряване на цялостния педагогически процес, материална база и взаимодействието със социално-педагогическите фактори.
 4. Родителите/настойниците осигуряват на децата си необходимите учебни пособия, съобразно решенията на родителските събрания.
 5. Спазват правилата, установени с действащите  в ОДЗ № 4 “Чайка” правилници, като чрез подписа си дават своето съгласие.
 6. При установени нередности в детското заведение сигнализират първо на директора.
 7. Оказват съдействие и помощ за хигиенизирането, ремонтирането и обогатяването на материалната база на детското заведение.
 8. Съдействат на ръководството на ОДЗ № 4 “Чайка”  за установяване на контакти с неправителствени организации, фирми и дружества, с цел подобряване на педагогическия процес и подобряване условията за живот на децата в групите.

Прием и изпращане на децата

 1. Родителите/настойниците са длъжни да водят до8:45 ч. и вземат децата си до 19 ч. само при личен контакт с учителките на смяна.
  1. При невъзможност лично да водят и вземат децата си, родителите/ настойниците подават заявление-декларация до директора, в която дават съгласието си и поемат отговорността друго лице да поеме техните функции. В заявлението трябва да бъдат  упоменати личните данни на упълномощеното лице, телефонен номер за връзка и срок на действие на пълномощията.
  2. При нежелание на един от родителите детето да се дава на другия родител в резултат на съдебно решение, то първият подава заявление-декларация до директора и прилага копие от съдебното решение.
  3. В изключителни случаи, когато поради обективни или субективни причини родителите/ настойниците  са възпрепятствани да водят децата до 8:45ч., те подават заявление-декларация до директора, в което описват съответните причини и часа на закъснение.
 2. От 7:00 ч. до 7:30 ч. децата се предават на дежурен учител,  от 18:00 ч. до 19:00 ч. децата се изпращат от дежурен учител.
  1. Дежурната група в централната сграда се намира във фоайето на източното крило.
  2. Дежурната група във филиал „Бисерче“ се намира в учителската стая.

Такси

/В съответствие с чл. 34, ал 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна/

 1. За ползване на целодневна детска градина и детска ясла от родителите /настойниците се събират месечни такси в размер до 48 лв., от които:
  1. 20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца.
  2. 28 лв. диференцирана такса, съобразно посещаемостта.
 2. За ползване на детска градина от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите /настойниците заплащат месечна такса за периода от 01.06. до 14.08. в размер на 100 лв.

Отсъствия на децата

 1. Посещението на децата от яслената група, І-ва и ІІ-ра възрастова група в детската градина може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време спредварително уведомление от родителите или настойниците. с изключение на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
 2. За периода на отсъствие по болест на децата, родителите/настойниците представят медицинска бележка.
 3. При отсъствие 10 календарни дни по семейни причини, родителите/ настойниците представят талон от лекар, че детето няма контакт с ОЗБ.
 4. При отсъствие  60 календарни дни  родителите/ настойниците представят на медицинската сестра резултати от чревни изследвания.
 5. Посещението на децата в подготвителна за училище група е задължително.
 6. Децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, две години преди постъпването им в първи клас, могат да отсъстват по семейни причини не повече от 10 дни за периода от 15 септември до 31 май и след предварително писмено уведомление от родителите.
 7. В подготвителните за училище групи – 5 и 6-годишни се допуска отсъствие само по уважителни причини, като за тях се представя съответен документ / медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва.

Опазване на здравето на децата

 1. Децата задължително преминават сутрешен филтър при медицинските сестри преди влизането в групите.
 2. Родителите/ настойниците нямат право да водят децата си болни, без да отчитат последствията за другите деца.
 3. Родителите/ настойниците не оставят на разположение на децата лекарства или храни в гардеробчетата.
 4. При необходимост родителите/ настойниците предават на медицинската сестра животоподдържащи лекарствени средства и медикаменти по лекарско предписание.
 5. Родителите/ настойниците поддържат редовно хигиената на децата и съдействат за изграждане на здравно-хигиенни навици у тях.
 6. Родителите/ настойниците не трябва да водят децата си в детското заведение със златни украшения, скъпи предмети и играчки. За тях персоналът не носи отговорност.
 7. Родителите/ настойниците не позволяват на децата си да носят в детското заведение опасни за здравето и живота предмети.
 8. Родителите/ настойниците не влизат в занималните, освен в случаите на организирани мероприятия.
 9. Родителите/ настойниците не внасят в детското заведение продукти без сертификат и срок за годност.
 10. Родителите/ настойниците уведомяват своевременно директора на ОДЗ № 4 „Чайка“, ако са налице обстоятелства, свързани със семейството и създаващи риск за детето.
 11. Родителите/ настойниците се задължават да използват пейки и столчета при събличане и обличане на децата, като не допускат сядането им върху гардеробчетата в съблекалнята.
 12. Родителите/ настойниците нямат право да водят животни в двора на детското заведение и е необходимо да опазват чистотата в сградата и в двора на детското заведение.
 13. Родителите/ настойниците нямат право да провокират конфликти пред децата или да използват невъзпитателни методи спрямо детето си в рамките на детското заведение.
 14. Родителите/ настойниците нямат право да допускат връщането на децата в детското заведение след вземането им.
 15. Родителите/ настойниците е необходимо да съдействат на ръководството за обезопасяване на детското заведение и да не допускат нарушения в пропускателния режим.