Информация за прием

Правила за прием

Наредба на Община Варна 

График за прием 2020 г.

Електронна система на Община Варна

https://dg.is-vn.bg/

Защита на личните данни

Информация за броя на групите и местата в тях

Ръководство за родители

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Задължителен набор от документи:

І. Заявление по образец за участие в класиране.

Подаването на заявление се извършва:

1.  От единия  родител по електронен път.

2. На място в детската градина.

3. Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, родителят може да регистрира заявление само на място в детската градина, след представяне на документ за самоличност и удостоверение за раждане на детето.

Забележка: Близнаците участват с едно заявление.

ІІ. Документи при записване:

ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

1. При първо класиране обстоятелствата, свързани с местоживеене се проверяват служебно .

2. При следващо класиране обстоятелствата, свързани с местоживеене се доказват с копие и оригинал (за сверяване) на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето, издадено от районната администрация.

3. Копие и оригинал (за сверяване) на акт за раждане на детето.

4. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението /представя се за проверка на данни/.

5. Документи, удостоверяващи трудовата заетост на родителите:

5.1. Служебна бележка от работодател/осигурител,  че родителят работи по трудов договор (при двама работещи родители се представя документ за всеки от тях). Документът трябва да съдържа следните реквизити:  изходящ номер, дата на издаване, мокър печат,  подпис, ЕИК на работодателя/осигурителя.       

5.2. За самоосигуряващи се родители се представя данъчна декларация, заверена в НАП.                                                               

5.3. За работещи в други страни – легализиран превод на документ за работа.

ЗА ДЕТСКА ЯСЛА

1. Копие и оригинал (за сверяване) на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето, издаден от районната администрация, удостоверяващо обстоятелството, че адресът у в района на обхват на детската градина.

2. Копие и оригинал (за сверяване) на удостоверение за раждане на детето.

3. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението /представя се за проверка на данни/.

4. Документи, удостоверяващи трудовата заетост на родителите:   

4.1. Служебна бележка от работодател/осигурител,  че родителят работи по трудов договор (при двама работещи родители се представя документ за всеки от тях). Документът трябва да съдържа следните реквизити:  изходящ номер, дата на издаване, мокър печат,  подпис, ЕИК на работодателя/осигурителя.       

4.2. За самоосигуряващи се родители се представя данъчна декларация, заверена в НАП.                                                               

4.3. За работещи в други страни – легализиран превод на документ за работа.

Допълнителни документи, удостоверяващи предимства /представят се при записване/

  1. Копия от удостоверение/я за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци. Представят се и оригиналите за сверяване.

  2. Документ от ТЕЛК за заболяване на детето (с 50% и над 50%), съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

  3. Документ от ТЕЛК за заболяване на други деца в семейството (със 70% и над 70%), които не са настанени в други социални институции.

  4. Решение на ТЕЛК за увреждане със 70% и над 70% на един от родителите.

  5. Копие от акт за смърт на родител/родители, ако детето е сирак или полусирак.

  6. Документ от Държавна агенция за закрила на детето при настаняване на дете в семейство на роднини или близки, при полицейска закрила, за дете от специализирани институции и резидентни услуги, както и за дете от центрове за настаняване от семеен тип / документ от съответната институция/.

Документи при прием на  деца във втора, трета /подготвителна/ и четвърта /подготвителна/ възрастови групи

  1. Заявление за прием по образец.

  2. Лична карта на родителя за сверяване.

  3. Копие и оригинал на удостоверение за раждане на детето.

  4. Удостоверение за адресна регистрация на детето.

Забележка: Свободните места за посочените групи се обявяват на сайта на детската градина и инфирмативно в публичния сайт за прием. Заявления по образец се подават на място в детската градина.