Правила за прием

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини

Електронна система на Община Варна

https://dg.uslugi.io

 Обхват на адресната регистрация за ДГ №18 „Чайка“

Свободни места за прием в първа възрастова група и в яслена група за учебната 2024/2025 година

График на дейностите за прием

Защита на личните данни

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Задължителен набор от документи:

І. Заявление по образец за участие в класиране.

Подаването на заявление се извършва:

1.  От единия  родител по електронен път.

2. Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, родителят може да регистрира заявление само на място в Община Варна, след представяне на документ за самоличност и удостоверение за раждане на детето.

Забележка: Близнаците участват с едно заявление.

ІІ. Документи при записване:

1. Обстоятелствата, свързани с местоживеене се проверяват служебно.

2. Копие и оригинал (за сверяване) на удостоверение за раждане на детето.

3. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението /представя се за проверка на данни/.

4. Документи, удостоверяващи трудовата заетост на родителите:

4.1. Служебна бележка от работодател/осигурител,  че родителят работи по трудов договор (при двама работещи родители се представя документ за всеки от тях). Документът трябва да съдържа следните реквизити:  изходящ номер, дата на издаване, мокър печат,  подпис, ЕИК на работодателя/осигурителя.       

4.2. За самоосигуряващи се родители се представя данъчна декларация, заверена в НАП.                                                               

4.3. За работещи в други страни – легализиран превод на документ за работа.

4.4. Служебна бележка от НОИ за периода на парично обезщетение за безработица.

Допълнителни документи, удостоверяващи предимства /представят се при записване/

  1. Копия от удостоверение/я за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца-близнаци. Представят се и оригиналите за сверяване.

  2. Документ от ТЕЛК за заболяване на детето (с 50% и над 50%), съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

  3. Документ от ТЕЛК за заболяване на други деца в семейството (със 70% и над 70%), които не са настанени в други социални институции.

  4. Решение на ТЕЛК за увреждане със 70% и над 70% на един от родителите.

  5. Копие от акт за смърт на родител/родители, ако детето е сирак или полусирак.

  6. Документ от Държавна агенция за закрила на детето при настаняване на дете в семейство на роднини или близки, при полицейска закрила, за дете от специализирани институции и резидентни услуги, както и за дете от центрове за настаняване от семеен тип / документ от съответната институция/.

Документи при прием на  деца във втора, трета /подготвителна/ и четвърта /подготвителна/ възрастови групи

  1. Заявление за прием по образец.

  2. Лична карта на родителя за сверяване.

  3. Копие и оригинал на удостоверение за раждане на детето.

Забележка: Свободните места за посочените групи се обявяват на сайта на детската градина и информативно в публичния сайт за прием. Заявления по образец се подават на място в детската градина.