Такси

Решение № 496-1 от Протокол 11/30.12.2020г на Общински съвет – Варна за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна:

І. Създава се нов член 34а, със следното съдържание:

Таксата за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини е 40,00 лв. Таксата се заплаща в зависимост от броя присъствени дни през месеца.

         ІІ. Чл. 34а(1) Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини за:

 1. Деца, на които поне един от родителите е със 70% и над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 2. Деца на неизвестни родители;
 3. Деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
 4. Деца със забоявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 5. Третото и следващото дете на многодетни родители, при условие, че две от децата не са навършили пълнолетие;
 6. Деца-сираци или деца с един родител;
 7. Деца близнаци или две деца от едно семейство в подготвителни групи;
 8. Деца, на които един от родителите е студент редовно обучение;
 9. Дете, настанено в семейство на роднини или близки, както и за дете, настанено за отглеждане в приемно семейство;
 10. Деца, които отговарят на критериите по проект BG05М20Р001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет (към момента това е доход от 369 лв. на член от семейството).

!!! За освобождаване от такса родителите представят декларация (предоставя се от администрацията) и следните документи:

 1. Копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 1;
 2. Копие от акт за раждане – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 2;
 3. Копие от акта за смърт – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 3;
 4. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 4;
 5. Копия от актовете за раждане на всички деца – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 5 и т. 7;
 6. Служебна бележка от ВУЗ – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 8;
 7. Копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 9;
 8. Удостоверение за брутните месечни доходи на член от семейството за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца, в който се подава декларацията – за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 11

 

Декларацията и копията на документи (оригиналите се представят за справка) се внасят в администрацията на ДГ. На вносителят се дава входящ номер от длъжностното лице, приело документите.

 

За децата, посещаващи ДЯ, I и II група таксата е 48 лв.

Решение на ОНС Варна