Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане, включително за авансово плащане по договор за възлагане на обществена поръчка:

2020 г.

АРХИВ

Обществени поръчки:

    2019 г.

     2017 г.

     2015 г.