План за изпълнение на Стратегия 2020 – 2025

Отчет Стратегия 2020-2025 – III период

Правилник за дейността на ДГ № 18 „Чайка“ 2023/2024

Програмна система на ДГ №18 „Чайка“ за уч.2023/2024г.

Приложение 1 към Програмна система за уч. 2023/2024 год.

Приложение 2 към Програмна система за уч. 2023/2024 год.

Приложение 3 към Програмна система за уч. 2023/2024 год.

Приложение 4 към Програмна система за уч. 2023/2024 год.

Годишен план за дейността на ДГ №18 „Чайка“-2023/2024г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ДГ № 18 „Чайка“

Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ №18 „Чайка“

Седмично меню хранене за седмицата – УСХ ЕАД.

Вестник ДГ №18 „Чайка“

Брой 1_2023

Брой_2_2024