До директора на ДГ „Чайка“

Заявление до Директора

ДО ДИРЕКТОРА-образец

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Обществени услуги, предоставяни от детската градина

 1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.
 2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
 3. Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

Обществени услуги, предоставяни от други образователни институции

 1. Приемане и преместване на ученици.
 2. Издаване на диплома за средно образование.
 3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
 4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 5. Издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация.
 6. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация.
 7. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 8. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
 9. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.
 10. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.