Права и задължения

Родителите / настойниците  полагат грижи за децата си  в съответствие с изискванията на Семейния кодекс, Конвенцията за закрила на детето, Закона за закрила на детето, Правилника за прилагане Закона за закрила на детето.

ИЗ „ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 18 „ЧАЙКА“

/Раздел „Родители“/

ИЗ „ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД“

/Раздел „Родители“/

Споделена отговорност и взаимодействие с екипа на ДГ № 18 „Чайка“

 1. Родителите/настойниците са партньори на учителите в осигуряване на условия за развитие и възпитание на децата.
 2. Участват в родителски срещи, в избирането на родителски комитет и настоятелство и в  утвърждаване на техните решения.
 3. Правят предложения за подобряване на цялостния педагогически процес, материална база и взаимодействието със социално-педагогическите фактори.
 4. Родителите/настойниците осигуряват на децата си необходимите учебни пособия, съобразно решенията на родителските събрания.
 5. Спазват правилата, установени с действащите  в ДГ № 18 “Чайка” правилници, като чрез подписа си дават своето съгласие.
 6. При установени нередности в детското заведение сигнализират първо на директора.
 7. Оказват съдействие и помощ за хигиенизирането, ремонтирането и обогатяването на материалната база на детското заведение.
 8. Съдействат на ръководството на ДГ № 18 “Чайка”  за установяване на контакти с неправителствени организации, фирми и дружества, с цел подобряване на педагогическия процес и подобряване условията за живот на децата в групите.
 9. Изхранването на децата като брой се подава към УСХ-ЕАД в деня предхождащ доставката и приготвянето на планираното меню. В тази връзка родителя съдейства за оптимизиране на разходите на институцията, като отразява по електронен път присъствието на детето в електронна таблица при ограничен достъп, контролиран от учители по групи.

Прием и изпращане на децата

 1. Родителите/настойниците са длъжни да водят до 8:45 ч. и вземат децата си до 19 ч. само при личен контакт с учителките на смяна.
  • При невъзможност лично да водят и вземат децата си, родителите/ настойниците подават заявление-декларация до директора, в която дават съгласието си и поемат отговорността друго лице да поеме техните функции. В заявлението трябва да бъдат  упоменати личните данни на упълномощеното лице, телефонен номер за връзка и срок на действие на пълномощията.
  • При нежелание на един от родителите детето да се дава на другия родител в резултат на съдебно решение, то първият подава заявление-декларация до директора и прилага копие от съдебното решение.
  • В изключителни случаи, когато поради обективни или субективни причини родителите/ настойниците  са възпрепятствани да водят децата до 8:45ч., те подават заявление-декларация до директора, в което описват съответните причини и часа на закъснение.
 2. От 7:00 ч. до 7:30 ч. децата се предават на дежурен учител,  от 18:00 ч. до 19:00 ч. децата се изпращат от дежурен учител.
  • Дежурната група в централната сграда се намира във фоайето на източното крило.
  • Дежурната група във филиал „Бисерче“ се намира в учителската стая.

Отсъствия на децата

С Решение на ОС – Варна е въведено задължително предучилищно обучение за деца навършили 4 – годишна възраст. Мотивът е възможността дадена от ЗПУО, която допуска законовата промяна с цел по-пълен обхват на децата в образователната система отрано с оглед усвояването на българския език, включително и за деца от семейства, в които той не е майчин.

 1. Посещението на децата от яслената група и І-ва  възрастова група в детската градина може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време след предварително уведомление от родителите или настойниците, с изключение на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
 2. За периода на отсъствие по болест на децата, родителите/настойниците представят медицинска бележка.
 3. При отсъствие 10 календарни дни по семейни причини, родителите/ настойниците представят талон от лекар, че детето няма контакт с ОЗБ.
 4. При отсъствие  60 календарни дни  родителите/ настойниците представят на медицинската сестра резултати от чревни изследвания.
 5. Посещението на децата в подготвителна за училище група е задължително.
 6. Децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, три години преди постъпването им в първи клас, могат да отсъстват по семейни причини не повече от 15 дни за периода от 15 септември до 31 май и след предварително писмено уведомление от родителите.
 7. В подготвителните за училище групи – 4, 5 и 6-годишни се допуска отсъствие само по уважителни причини, като за тях се представя съответен документ / медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва.

Опазване на здравето на децата

 1. Децата задължително преминават сутрешен филтър при медицинските сестри преди влизането в групите.
 2. Родителите/ настойниците нямат право да водят децата си болни, без да отчитат последствията за другите деца.
 3. Родителите/ настойниците не оставят на разположение на децата лекарства или храни в гардеробчетата.
 4. При необходимост родителите/ настойниците предават на медицинската сестра животоподдържащи лекарствени средства и медикаменти по лекарско предписание.
 5. Родителите/ настойниците поддържат редовно хигиената на децата и съдействат за изграждане на здравно-хигиенни навици у тях.
 6. Родителите/ настойниците не трябва да водят децата си в детското заведение със златни украшения, скъпи предмети и играчки. За тях персоналът не носи отговорност.
 7. Родителите/ настойниците не позволяват на децата си да носят в детското заведение опасни за здравето и живота предмети.
 8. Родителите/ настойниците не влизат в занималните, освен в случаите на организирани мероприятия.
 9. Родителите/ настойниците не внасят в детското заведение продукти без сертификат и срок за годност.
 10. Родителите/ настойниците уведомяват своевременно директора на ДГ № 18 „Чайка“, ако са налице обстоятелства, свързани със семейството и създаващи риск за детето.
 11. Родителите/ настойниците се задължават да използват пейки и столчета при събличане и обличане на децата, като не допускат сядането им върху гардеробчетата в съблекалнята.
 12. Родителите/ настойниците нямат право да водят животни в двора на детското заведение и е необходимо да опазват чистотата в сградата и в двора на детското заведение.
 13. Родителите/ настойниците нямат право да провокират конфликти пред децата или да използват невъзпитателни методи спрямо детето си в рамките на детското заведение.
 14. Родителите/ настойниците нямат право да допускат връщането на децата в детското заведение след вземането им.
 15. Родителите/ настойниците е необходимо да съдействат на ръководството за обезопасяване на детското заведение и да не допускат нарушения в пропускателния режим.

ИЗ „ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 347. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на организация в детска градина или училище, или подлежащи на задължително училищно образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна или комбинирана форма на обучение в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение по чл. 124, ал. 2, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 до 500 лв.

(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от него длъжностно лице.

(7) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

ИЗ „НАРЕДБА № 5 ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Чл. 10. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.