Профил на купувача

 

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане, включително за авансово плащане по договор за възлагане на обществена поръчка:

АРХИВ

Обществени поръчки:

Профил на купувача в ЦАИС ЕОП

     2021 г.

     2019 г.

     2017 г.

     2015 г.